Profil společnosti

Posted on by
Technické služby města Dvora Králové nad Labem vznikly dne 2.1.1991 jako rozpočtová organizace (později příspěvková organizace). Účelem zřízení Technických služeb města Dvora Králové nad Labem je zabezpečení služeb občanům a právnickým osobám sídlícím, nebo majícím pobočku ve městě.
Předmět hlavní činnosti organizace:
1) Správa a kontrola komunikací, autobusové nádraží a autobusové zastávky, tržnice, materiál města a akce pod záštitou města
 • správa a kontrola stavu místních komunikací ve vlastnictví města, což je zejména údržba místních komunikací v dobrém technickém stavu, jejich opravy, vedení předané dokumentace (pasportizace) místních komunikací a její aktualizace dle platných stavů, péče o dopravní značení na místních komunikacích včetně jeho údržby, případné výměny či doplnění, čištění místních komunikací včetně zimní údržby, apod.
 • skladování a zabezpečení materiálů města, jež byly organizaci ke skladování předány (dlažební kostky, obrubníky, betonové dlaždice, stavební materiál apod.)
 • správa a údržba autobusového nádraží a autobusových zastávek  v majetku města
 • provozování a správa městské tržnice
 • technické zajištění akcí konaných pod záštitou města

2) Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště

 • údržba a výsadba městské veřejné zeleně (travnaté plochy a plochy s parkovou úpravou na území města, keře a stromy, vše ve vlastnictví města, přístupné každému bez omezení, kruhové objezdy a dále jarní a letní květinová výsadba)
 • provozování, údržba veřejných pohřebišť na území města včetně vnitřních účelových komunikací a zeleně
 • správa, provozování a údržba městských veřejných dětských hřišť, správa a  údržba informačních tabulí naučné stezky a správa a údržba veřejného griloviště v parku Schulzovy sady

3) Provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení, kašen

 • provozování, údržba, opravy městského veřejného osvětlení
 • provozování a údržba kašny se Zábojem na náměstí T. G. Masaryka, fontány na náměstí Václava Hanky a pitných fontánek (parčík u čp. 749 Rooseveltova a na náměstí T. G. Masaryka)

11) Provoz a údržba koupaliště, sportovišť a WC

 • provozování a údržba městského zimního a letního stadionu a sportovišť v majetku města
 • provozování a údržba městského koupaliště
 • údržba městských veřejných WC

17) Svoz komunálního odpadu, odpadové hospodářství

 • svoz komunálního odpadu na území města od občanů včetně svozu odpadkových košů, svoz tříděného odpadu – zejména papíru, plastů a úklid stanovišť kontejnerů na komunální odpad ve vlastnictví města a údržba sběrných nádob ve vlastnictví města
 • provozování městského sběrného dvora
 • plnění povinností města plynoucích ze zákona o odpadech

Předmětem hlavní činnosti jsou rovněž práce a služby pro město, provedené na základě žádanek a smluv uzavřených s městem, a to nad rámec vyúčtování, na něž byl v daném roce schválen provozní příspěvek.