Sběrný dvůr

Posted on by

Sběrný dvůr komunálních odpadů je provozován v areálu Technický služeb města Dvora Králové nad Labem v ulici Seifertova. Občané města Dvora Králové nad Labem mají možnost ve sběrném dvoře odevzdávat vytříděné složky komunálního odpadu a kompletní vyřazené elektrozařízení. Občan při návštěvě sběrného dvora prokáže obsluze sběrného dvora své bydliště na území města Dvora Králové nad Labem platným dokladem, dokladem o zaplacení odpadové nádoby ve městě, popřípadě jiným dokladem prokazujícím vznik odpadu na území města. Ve sběrném dvoře není vybírána žádná úhrada. Sběrný dvůr nesmí využívat podnikatelé k likvidaci odpadů z podnikatelské činnosti. Podnikatelé mohou ve sběrném dvoře předávat  kompletní vyřazené elektrozařízení a kromě toho i vytříděný odpad (sklo, papír, plasty), pokud jsou zavedeni v obecním systému.

Sběrný dvůr se řídí provozním řádem, který je schválen rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Provozní řád ke stažení zde:

Provozni rad sberneho dvora

Informace k odběru odpadu:

Od 01.01.2022 je stanoven limit odběru suti 200 kg/rok pro fyzickou nepodnikající osobu. Váhu odebírané suti stanoví obsluha sběrného dvora na základě kvalifikovaného odhadu. Limit je stanoven na základě obecně závazné vyhlášky schválené zastupitelstvem města dne 09.09.2021, usnesení č. 2/376/2021-16.

Od 01.01.2016 přijímáme eternit – azbest pouze v neprodyšných pytlích a jen v případě volné kapacity kontejneru. V ostatních případech nebude odpad na sběrný dvůr přijat. Doporučujeme tedy odpad včetně nahlášeného množství/max. malý vozík za auto/ vozit až po předchozí telefonické konzultaci (605 233 255). Děkujeme za pochopení.

S platností od 04.08.2021 je opět zprovozněno ukládání větví, trávy a listí. Trávu a listí ukládejte do přistaveného kontejneru, větve vedle na zem. Otevřeno opět jen v rámci provozní doby sběrného dvora, t.j. PO 13-18 hod., ST 7.30-11.30 hod., PÁ 13-18 hod. a SO 8-12 hod.

Provozní doba sběrného dvora 

Letní období (1.4.-31.10.) Zimní období (1.11.-31.3.)
Pondělí 13:00-18:00 13:00-17:00
Úterý zavřeno zavřeno
Středa 7:30-11:30 7:30-11:30
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 13:00-18:00 13:00-17:00
Sobota 8:00-12:00 8:00-12:00
Neděle zavřeno zavřeno

Svátky zavřeno

 

Seznam odpadů které je možno na separačním dvoru odevzdat

Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu
16 01 03 Pneumatiky O
17 01 01 Beton O
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest N
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
20 01 01 Papír a lepenka O
20 01 01 01 Kompozitní a nápojové kartony (s platností od 1. 1. 2024) O
20 01 02 Sklo O
20 01 10 Oděvy O
20 01 11 Textilní materiály O
20 01 13* Rozpouštědla N
20 01 14* Kyseliny N
20 01 15* Zásady N
20 01 17* Fotochemikálie N
20 01 19* Pesticidy N
20 01 25 Jedlý olej a tuk O
20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N
20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 O
20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky N
20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 O
20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky N
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O
20 01 39 Plasty O
20 01 40 Kovy O
20 01 40 01 Měď, bronz, mosaz (s platností od 1. 1. 2024) O
20 01 40 02 Hliník (s platností od 1. 1. 2024) O
20 01 40 03 Olovo (s platností od 1. 1. 2024) O
20 01 40 04 Zinek (s platností od 1. 1. 2024) O
20 01 40 05 Železo a ocel (s platností od 1. 1. 2024) O
20 01 40 06 Cín (s platností od 1. 1. 2024) O
20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené O
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O
20 03 01 Směsný komunální odpad O
20 03 01 01 Odděleně soustřeďovaný popel z domácností (s platností od 1. 1. 2024) O
20 03 07 Objemný odpad O