Upozornění 14-denní svozy.

Z důvodu ukončení roku lichým týdnem, bude svoz 14-denních nádob v novém roce probíhat 1 i 2 kalendářní týden. Dále pak každý sudý týden, tak jako dosud.

Informace k užívání veřejného prostranství

Informace k užívání veřejného prostranství

  1. Povolení od odboru dopravy a silničního hospodářství – zvláštní užívání komunikace (kontejner, lešení, zásah do komunikace a ostatní)… odbor ODP – paní Brůnová Lenka, email: brunova.lenka@mudk.cz, tel. 499 318 135

Nutno podat žádost na příslušném formuláři (k dispozici na Webu města v sekci Radnice, Dokumenty, formuláře, odbor ODP). V případě že by prováděním činnosti na pozemní komunikaci byla ovlivněna bezpečnost nebo plynulost silničního provozu je třeba k žádosti doložit vyjádření Policie České republiky Dopravního inspektorátu Trutnov, email: tu.di@pcr.cz, tel. 974 539 258“

  1. Pokud je město Dvůr Králové nad Labem vlastníkem pozemku je třeba – souhlas vlastníka pozemku … odbor OEMM – paní Kadrmasová Marie, email: kadrmasova.marie@mudk.cz, tel. 499 318 152

Nutno podat žádost o udělení souhlasu, jejíž součástí bude situace stavby (v případě udělení souhlasu se stavbou, napojením sjezdu a budováním vjezdu), snímek z katastrální mapy s vyznačeným umístěním (lešení, kontejneru, místa zásahu, napojením sjezdu), vyjádření Technických služeb města Dvora Králové nad Labem a kontakt vč. telefonu na žadatele.

  1. Uzavření nájemní smlouvy při zásahu do pozemku a protokolární předání a převzetí komunikace, chodníku, travnaté plochy (pozemek ve vlastnictví města) Technické služby města Dvora Králové nad Labem, pan Štemberk Milan, email: stemberk@tsdvur.cz, tel. 605 233 258

  1. Vystavování zboží – výjimku z obecně závazné vyhlášky města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2008 o veřejném pořádku, může povolit rada města na základě písemné žádosti … odbor KTÚ-PO – paní Helena Mojiková, email: mojikova.helena@mudk.cz, tel. 499 318 286

V zájmu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je zakázáno skladování a vystavování zboží na veřejném prostranství v území města vymezeném takto:

  • náměstí T. G. Masaryka

  • ulice Revoluční, Palackého, Švehlova, Přemyslova, J. Hory, Havlíčkova.“

  1. Oznámení správci místního poplatku užívání veřejného prostranství („zábor“) … odbor VVS – Jarolímková Lenka, email: jarolimkova.lenka@mudk.cz, tel. 499 318 221

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.“

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014, O místním poplatku za užívání veřejného prostranství