Informace k užívání veřejného prostranství

 Informace k užívání veřejného prostranství od 01.01.2024

1) Povolení zvláštního užívání komunikace (kontejner, lešení, zásah do komunikace a ostatní) – odbor dopravní a správní (ODS).

„Nutno podat žádost na příslušném formuláři (k dispozici na webu města v sekci Radnice, Dokumenty, formuláře, odbor ODS).

2) Pokud je město Dvůr Králové nad Labem vlastníkem pozemku je třeba souhlas vlastníka pozemku – odbor ekonomiky a majetku města (OEMM).

„Nutno podat žádost o udělení souhlasu, jejíž součástí bude situace stavby (v případě udělení souhlasu se stavbou, napojením sjezdu a budováním vjezdu), snímek z katastrální mapy s vyznačeným umístěním (lešení, kontejneru, místa zásahu, napojením sjezdu), vyjádření Technických služeb města Dvora Králové nad Labem a kontakt vč. telefonu na žadatele“

3) Uzavření nájemní smlouvy při zásahu do pozemku a protokolární předání a převzetí komunikace, chodníku, travnaté plochy (pozemek ve vlastnictví města) Technické služby města Dvora Králové nad Labem.

Připojení na elektřinu na náměstí T. G. Masaryka provedou Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Dominik Valenta, email: valenta@tsdvur.cz, tel. 605 233 242

Pro umístění lešení, kontejneru, předzahrádek a při pořádání akcí na pozemku ve vlastnictví města – protokolární předání a převzetí chodníku či komunikace – Technické služby města Dvora Králové nad Labem

4) Oznámení správci místního poplatku užívání veřejného prostranství („zábor“) – odbor kanceláře tajemníka úřadu (KTÚ).

„Poplatek za užívání veřejného prostranství se dle této vyhlášky vybírá za zvláštní užívání veřejného

prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování

prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a

jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto

prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních

děl“

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 6/2023 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.